log$ git log
$ git log -p
$ git log --stat --summary
$ git log --graph