Metadata - ssh keysalias xscp='scp -q -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no'
alias xssh='ssh -q -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no'