Greedy quantifiers/xa*/ on xaaab
/xa*/ on xabxaab
/a*/  on xabxaab

/xa*/ on xaaab xaaa because it is greedy /xa*/ on xabxaab xa at the beginning even though the other one is longer /a*/ on xabxaab the empty string at the beginning of the string