PHP - mysql

  1. MySQL - connect
  2. Fetch data from MySQL server
  3. INSERT data into MySQL