$ bc
3/2
1
Ctrl-d
bc -l
3/2
1.50000000000000
Ctrl-d