Output$ perl examples/bc/bc4.pl


1..5
ok 1 - warranty
ok 2 - echo expression
ok 3 - input
ok 4 - data received
ok 5 - correct response